Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia jest organizacją pozarządową założoną w 2012 r. Od tego czasu organizacja realizuje swą misję oraz cele statutowe, wśród których najważniejsze to:

  1. udzielanie wszechstronnej pomocy pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, a w szczególności pomocy medycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej, prawnej oraz materialnej;
  2. udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  3. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  4. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  5. działalność charytatywna;
  6. działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności poprzez:

  1. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,
  2. prowadzenie działalności wydawniczej.